Страницы: 40
ISBN: 978-5-905115-04-2
Год: 2010
Ссылка: Ссылка
Примечание: На хакасском языке

Посещения: 671

Обзор

Аарлығ туңмаҷахтар, iҷe-пабалар! Сiрернiң алныңарда «Азбукаҷах». Ол иң кiчiглерге чарыдылча. Аны ӧткiн ӱгрензеңер, илбек пiлiссер алғым чол азылар. Полызығны, тiзең, пу «Азбукаҷах» пирер. Хығырарға ӱгренiп алзаңар, книгалар пастыра хынҷаң чирi-сууңарға, тилекейге хайхирзар, тӧреен тiлiңернiң пайынаң танызарзар.