Тӧреен кӱнінең!

Аарлығ чайаачыны, Россияның писательлер пiрiгiзiнiң араласчызын, Хакасиядағы культураның саблығ тоғынҷызын, Николай Доможаковтың адынаң Хакас Республиканың Пазының ӧнетiн литература премиязының лауреадын Анатолий Егорович Султрековты тӧреен кӱнiнең алғыстапчабыс!!! Хазииңар пик ползын, частарың узах ползын, чайаачы тоғыстарың кӧп чыллар чонда чуртазыннар!!!