Тöреен кӱнiнеӊ

Пӱӱн Геннадий Матвеевич Маерковтыӊ тöреен кӱнi !

Хазииӊар пик ползын, частарыӊ узах ползын, чайаачы тоғыстарыӊ кöп чыллар чонда чуртазыннар !